Prevod obchodného podielu sa vykonáva prostredníctvom písomnej zmluvy, ktorá je podpísaná zúčastnenými osobami a ich podpisy sú úradne overené. Pri prevode obchodného podielu je možné previesť časť obchodného podielu alebo ho previesť na viaceré subjekty. Prevod obchodného podielu predstavuje právo spoločníka, ktorý sa rozhodne tak vykonať, nie právo spoločnosti. Príjem, ktorý prevodca nadobudne z prevodu obchodného podielu, je jeho zdaniteľným príjmom, nie príjmom spoločnosti.

podpísanie zmluvy

Celý postup, ktorý sa vzťahuje na prevod obchodného podielu je nasledovný. Prevodca sa dohodne s osobou, na ktorú obchodný podiel prechádza a na samotnej cene obchodného podielu. Pripraví sa zmluva, ktorá spĺňa určité kritéria a podmienky, podľa platnej legislatívy v krajine. Zmluva zahŕňa aj údaje ako meno a priezvisko, adresa a podobné náležitosti o nadobúdateľovi a prevodcovi. Je potrebný aj nadobúdateľov súhlas, že pristupuje k danej zmluve, ktorá sa týka prevodu obchodného podielu. Okrem zmluvy sú potrebné aj ostatné dokumenty. Navrhnuté zmeny je povinný zapísať súd, rozhodnutie súdu je v tomto prípade smerodajné. Ak v danej oblasti takpovediac tápete, je vhodné, osloviť spoločnosť, ktorá poskytuje finančné služby a uskutočnenie prevodu obchodného podielu je v jej náplni. Budete mať istotu, že rozhodnutie súdu bude vzhľadom na bezchybné údaje a doložené vypracované dokumenty, rýchle a uskutočnené v priebehu niekoľkých pracovných dní.

uzavretie obchodu

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka v spoločnosti. Predstavuje účasť spoločníka na obchodnom imaní spoločnosti. Umožňuje spoločníkovi do istej miery podieľať sa na rozhodovaní vo veciach http://www.ulpianus.sk/novinky/nove-pravidla-pre-vykony-rozhodnuti-vo-veciach-maloletych/ spoločnosti a na spolutvorení samotného podnikania.

Takýmto spôsobom môžete prinášať kreatívne riešenia pre posun podnikateľských aktivít spoločnosti so zámerom dosahovania vyššieho zisku, prosperity. Realizácia nápadov, vízie a ich následné uvedenie do praktického chodu spoločnosti, bývajú v mnohých prípadoch pre spoločnosť smerodajné a zásadné. Pojem obchodný podiel je daný zákonom, kde sú uvedené podrobnosti vzťahujúce sa k obchodnému podielu.